Our Recent Posts

Tags

No tags yet.

Een goed gezin maakt goed gezind


Vandaag vieren we De Dag van het Gezin. Je gezin is het warme nest waar je elke dag kunt thuiskomen, bij de belangrijkste mensen in je leven. Daarom verdienen ze alleen het allerbeste.

Het Vlaamse Groeipakket

De hervorming van de kinderbijslag is afgerond. Zo treedt op 1 januari 2019 het Groeipakket in werking. Dit pakket, de vernieuwde kinderbijslag, is volledig op maat van het kind én het gezin waarin het opgroeit.

Vlaanderen grijpt hiermee de historische kans om elk kind een gelijkwaardige en sterke start aan het leven te bezorgen. We zetten daarbij ook extra in op gezinnen met jonge kinderen.” - Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Elk kind krijgt een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen die gezinnen maximaal de kans geeft elk kind te laten opgroeien en zich te ontplooien. Daarbij blijft het Groeipakket via een aantal sociale toeslagen ook meehelpen de armoede terug te dringen. Het systeem sluit verder ook aan bij maatschappelijke veranderingen zoals de dalende gezinsgrootte, de diversiteit van gezinsvormen en beide ouders die werken.

Wil je graag meer weten over het Groeipakket? Ontdek dan hier wat er voor jou verandert.

Verder werken aan kwaliteitsvolle kinderopvang

Met €20,4 miljoen bijkomende subsidies maakt Jo Vandeurzen met de Vlaamse Regering verder werk van voldoende en betaalbare opvangplaatsen voor kinderen. Een belangrijk deel van dit extra budget zorgt ervoor dat organisatoren van kinderopvang inhoudelijke ondersteuningkrijgen, zodat ze verder kunnen werken aan een stabiele en kwaliteitsvolle kinderopvang.

Momenteel zijn er 94.738 plaatsen in de kinderopvang, dat is een stijging van maar liefst 1.953 plaatsen sinds 2014. 74% van deze plaatsen werken bovendien met een inkomenstarief waarbij ouders volgens hun inkomen betalen.

Om ouders te ondersteunen de opvang van hun kind rond te krijgen en de balans tussen gezin en werk te bewaren, heeft CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer het voorstel gelanceerd om het (vergoed) tijdskrediet uit te breiden naar grootouders die zorg willen opnemen voor hun kleinkinderen.

Hierdoor krijgen gezinnen extra ademruimte, zowel organisatorisch als financieel, om de opvang rond te krijgen. Op hun beurt kunnen de grootouders, vaak vijftigers die starten met de planning van hun eindeloopbaan, op een zinvolle manier het wat rustiger aan doen. Deze verhoogde levenskwaliteit zal ervoor zorgen dat men ook langer wil en kan werken.”, legt het CD&V-parlementslid uit.

Bovendien kunnen alleenstaande ouders met een laag inkomen ook recht hebben op een extra belastingsvrije som en een hogere belastingsvermindering voor kinderopvang. Minister van Werk Kris Peeters wil zo mee de combinatie werk en gezin beter haalbaar maken voor alleenstaande ouders met een laag inkomen.

Voor élke ouder is het niet evident om het professioneel en het privéleven te combineren, maar voor alleenstaande ouders is dat extra uitdagend. De kosten die een kind met zich meebrengt wegen in verhouding zwaarder door.”

Een gezin vandaag is verder ook anders dan een gezin gisteren. Daarom moet ook het ouderschapsverlof mee veranderen. Nahima Lanjri en Els Van Hoof willen daarom de combinatie werk, gezin en zorg verbeteren, en zo bijdragen aan een betere levenskwaliteit voor gezinnen.

Beide volksvertegenwoordigers hebben daarom vier wetsvoorstellen klaar die het in de toekomst makkelijker moeten maken om werk en zorg te combineren met het gezinsleven. “Geboorteverlof (vaderschapsverlof of meeouderschapsverlof) opnemen is voor ons belangrijk. Vaders (en meemoeders) moeten zoveel mogelijk aangespoord worden om betrokken te zijn bij de zorg voor hun kinderen”, aldus de parlementsleden.

Adoptie- en pleegouders verder ondersteunen

Een adoptieprocedure duurt vaak lang en is bijzonder duur. Om deze toekomstige ouders een hart onder de riem te steken, zal op voorstel van CD&V-Kamerlid Roel Deseyn tot 20% van de gemaakte kosten in aanmerking komen voor een belastingsvermindering.

Op deze manier steunen we de mensen die een moedige beslissing nemen in een mentaal en budgettair niet evidente procedure. Zij die twijfelen omwille van de zware financiële kost, zetten hopelijk toch de stap om over te gaan tot adoptie.”

Daarnaast heeft het evaluatierapport van het nieuwe decreet Pleegzorg aangetoond dat pleegzorg een prominentere plaats gekregen heeft binnen de hulpverlening. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers wil als hoofdindiener van het decreet verder bouwen aan een nog duurzamere pleegzorg.

Pleegzorg is immers veelal de beste keuze voor een kind dat niet meer bij de eigen ouders kan blijven, om welke reden dan ook. Deze vorm van hulpverlening biedt hen al dan niet tijdelijk, en al dan niet onderbroken een gezinsverband dat bijdraagt tot hun ontwikkeling, ontplooiing, herstel, resocialisatie en/of integratie.

Erfenis kosteloos doorschenken

Bij de hervorming van de erfbelasting heeft CD&V gezorgd voor een flexibele invulling van de erfenissprong. Zo kan een deel van het geërfde goed binnen het jaar fiscaal kosteloos doorgegeven kan worden en wordt de erfenissprong ook socialer.

Zowel de erfgenamen als hun kinderen kunnen de erfenis nu aanwenden naargelang hun specifieke behoefte”, stelt Katrien Schryvers.

De constructie van de flexibele erfenissprong biedt ook een oplossing voor stief- en zorgkleinkinderen. Gezien zij in de schenkbelasting al werden gelijkgeschakeld met natuurlijk kinderen, worden ook zij gevat door de mogelijkheden die de flexibele erfenissprong nu biedt.

Concreet beteken dit dat de kinderen van de erflater iets kunnen opzij zetten voor hun eigen oude dag, en de kleinkinderen tegelijk een duwtje in de rug krijgen,” zegt Koen Van den Heuvel.

Mantelzorgplan

Meer dan één op vier Vlamingen verleent zorg of biedt hulp op niet professionele basis. In vele gevallen gaat het om mantelzorg waarbij een naaste de ondersteuning opneemt voor een familielid of kennis met een concrete zorgnood. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, emotionele steun, persoonsverzorging of toezicht – overdag, of zelfs ’s nachts.

Met het mantelzorgplan hebben we 110 acties opgelijst om de mantelzorger bij te staan in het zorg dragen voor zijn geliefde, familielid, vriend of naaste. Met 91 daarvan zijn we op dit moment reeds actief aan de slag. Jonge mantelzorgers zien we hierbij als een doelgroep die bijzondere aandacht verdient.” – Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Zo wordt er samen met de betrokken sectoren gewerkt aan een betere bekendmaking en ondersteuning voor jonge mantelzorgers, bijvoorbeeld in het onderwijs, jeugdwerk of jeugdhulp. Daarnaast kunnen werkende mantelzorgers ook terecht op www.expertisepuntmantelzorg.be voor informatie over verlofstelsels, tegemoetkomingen en diensten evenals de veelheid aan mogelijke oplossingen, methodieken en praktijken van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

We beseffen dat professionele zorg en mantelzorg niet zonder mekaar kunnen en mekaar versterken. Daarom verstevigen we ook de gezinszorg deze legislatuur met een budget van 34 miljoen euro. In het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd in deze legislatuur al 650 miljoen euro geïnvesteerd, het grootste groeipad ooit voor dit domein.”


©2018 by "Thuis hier in Overijse". Proudly created with Wix.com